Інтернет до кожної оселі!

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання інформаційних послуг

м. Київ р.

 Товариство з обме­же­ною відпо­відаль­ністю «ХОУМНЕТ», імено­ва­не на­да­лі ВИ­КО­НА­ВЕЦЬ, в осо­бі ге­не­раль­но­го дирек­тора Лопаткіна Василя Сергійовича, що діє на під­ста­ві Ста­ту­ту, пропо­нує послу­ги досту­пу до ін­фор­ма­цій­них ресур­сів ме­ре­жі Інтернет (далі - Пос­лу­ги) будь-якій фізич­ній чи юридич­ній осо­бі, іменовано­му на­да­лі АБО­НЕНТ.

 У відповідності зі стат­тею 633 Цивіль­но­го Кодек­су України, безумов­ним прийнят­тям (акцептом) умов цього публіч­но­го до­го­во­ру вважаєть­ся здійснен­ня АБОНЕНТОМ пла­те­жу в раху­нок опла­ти Послуг та отриман­ня відповід­но­го фінан­со­во­го докумен­та, що під­тверджує факт опла­ти.

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ забез­пе­чує до­ступ або­нен­та до ін­фор­ма­цій­них ресур­сів (в то­му чис­лі: до­ступ до гло­баль­ної ме­ре­жі Ін­тер­нет).

1.2. Послуга до­сту­пу до ін­фор­ма­цій­них ре­сур­сів на­да­єть­ся у точ­ній від­по­від­нос­ті з дію­чи­ми та­ри­фа­ми та умо­ва­ми, опуб­ліко­ва­ни­ми в Ін­тер­не­ті на веб-сай­ті ВИ­КО­НАВ­ЦЯ за ад­ре­сою http://homenet.kiev.ua.

1.3. АБОНЕНТ спла­чує пос­луги ВИ­КО­НАВ­ЦЯ за чин­ним Та­ри­фом.


2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'я­зу­єть­ся:

2.1.1. Надавати Абоненту Пос­лу­ги згі­дно з чин­ним До­го­во­ром, Тари­фа­ми та Умо­ва­ми на­дан­ня пос­луг.

2.1.2. Забезпечити надан­ня АБО­НЕН­ТУ якіс­них пос­луг зв'яз­ку.

2.1.3. Не роз­го­ло­шу­ва­ти тре­тім осо­бам пер­со­наль­ні іден­тифі­ка­цій­ні да­ні АБО­НЕН­ТА і викорис­то­ву­ва­ти їх тіль­ки для об­лі­ку та кон­так­ту з АБО­НЕН­ТОМ.

2.1.4. Своєчасно по­пе­ре­джа­ти АБО­НЕН­ТА про змі­ни в До­го­во­рі та Та­ри­фах шля­хом публі­ка­ції змін на офі­цій­но­му сай­ті ВИ­КО­НАВ­ЦЯ не мен­ше ніж за 10 (де­сять) ка­лен­дар­них днів пе­ред всту­пом змін в си­лу.

2.1.5. Забезпечувати під­клю­чен­ня АБО­НЕН­ТА про­тя­гом п'я­ти ка­лен­дар­них днів з мо­мен­ту по­да­чі заяв­ки на під­клю­чен­ня, за умо­ви, що є та­ка тех­ніч­на мож­ли­вість.

2.1.6. У разі нез­годи з но­вою редак­цією До­го­во­ру, АБО­НЕНТ має пра­во при­пи­ни­ти корис­ту­ван­ня Пос­лу­гою від­повід­но до п. 8.

2.1.7. Оперативно реагува­ти на пові­дом­лен­ня АБО­НЕН­ТА про нес­прав­но­сті. Ви­ко­нан­ня ро­біт з усу­нен­ня нес­прав­нос­тей про­води­ться від­пов­ід­но до п.3 цьо­го До­го­во­ру.

2.1.8. ВИКОНАВЕЦЬ зали­шає за со­бою пра­во пері­одич­но­го кон­тро­лю діяль­ності АБОНЕНТА в час­ти­ні недо­пущен­ня роз­сил­ки спа­му і ві­ру­сів, по­перед­жен­ня, а в ра­зі необ­хід­но­сті, від­клю­чен­ня АБО­НЕН­ТА.

2.1.9. Про зміну бан­ків­ських рек­ві­зи­тів ВИ­КО­НА­ВЕЦЬ по­відом­ляє че­рез сайт http://homenet.kiev.ua не піз­ні­ше, ніж за 20 днів до всту­пу змін в си­лу.

2.2. АБОНЕНТ зобов'я­зу­ється:

2.2.1. Своєчасно і в пов­но­му об­ся­зі вно­си­ти опла­ту згід­но з виб­ра­ним та­ри­фом і за­мов­ле­ни­ми пос­лу­га­ми.

2.2.2. Виконувати умо­ви дію­чо­го До­го­во­ру та умо­ви на­дан­ня Пос­луг.

2.2.3. Стежити за ста­ном сво­го Осо­бо­во­го ра­хун­ку за до­по­мо­гою пер­со­на­ль­ної сто­рін­ки на сай­ті ВИ­КО­НАВ­ЦЯ в осо­бис­то­му ка­бі­не­ті де вра­ховує­ться вся інфо­рма­ція що­до спо­жи­тих по­слуг і пла­те­жів.

2.2.4. Своєчасно проводи­ти оп­ла­ту на­да­них до­дат­ко­вих Пос­луг пла­те­жем від­по­від­но до чин­них Та­ри­фів та по­ряд­ком роз­ра­хун­ків.

2.2.5. Зберігати кви­тан­цію, що під­тверд­жує оп­ла­ту Пос­луг за по­точ­ний мі­сяць не ме­нше од­но­го ка­лен­дар­но­го мі­ся­ця піс­ля на­дан­ня та­ких Пос­луг.

2.2.6. Не розголошувати тре­тім осо­бам пер­со­наль­ні іденти­фіка­цій­ні да­ні дос­ту­пу до Пос­луги.

2.2.7. Систематично оз­найом­лю­ва­ти­ся зі змі­на­ми в До­го­во­рі, Та­ри­фах та умо­вах на­дан­ня Пос­луг, а та­кож ін­ших техно­ло­гіч­них і орга­ні­за­цій­них змі­нах, що роз­мі­щу­ють­ся на офі­цій­н­ому сай­ті ВИ­КО­НАВ­ЦЯ.

2.2.8. Повідомляти дис­пет­че­ру ВИ­КО­НАВ­ЦЯ по те­ле­фо­ну про ви­ник­лі збої або по­гір­шен­ня якос­ті зв'яз­ку за міс­цем сво­го під­клю­чен­ня, а та­кож про будь-які ава­рій­ні си­ту­ації, що унемож­лив­лю­ють отри­му­ва­ти пос­лу­гу на те­ри­то­рії АБО­НЕН­ТА.

2.2.9. Надавати служ­бов­цям ВИ­КО­НАВ­ЦЯ необ­хід­не спри­ян­ня у про­ве­ден­ні ро­біт на те­ри­то­рії АБО­НЕН­ТА.

2.2.10. Не надавати пос­лу­ги дос­ту­пу в Інтернет тре­тім осо­бам і не про­во­ди­ти, пов'я­за­ну з цим, ко­мер­цій­ну ді­яль­ність че­рез ме­ре­жу ВИ­КО­НАВ­ЦЯ без до­дат­ко­вої з ним Уго­ди.

2.2.11. Не допускати роз­сил­ки спа­му і ві­ру­сів в Ме­ре­жі.

2.2.12. Не вчиняти про­ти­прав­них дій, пов’я­за­них з Послугою та пе­ред­ба­че­них зако­но­дав­ст­вом Украї­ни.

2.2.13. Не вчиняти дії спря­мо­ва­ні про­ти нор­маль­но­го фун­кціону­ван­ня ме­ре­жі ВИ­КО­НАВ­ЦЯ.

2.2.14. Використовувати отри­ма­ні за цим До­го­во­ром пос­лу­ги від­по­від­но до за­ко­но­дав­ст­ва Украї­ни та пра­ви­ла­ми, при­йня­ти­ми в ме­ре­жі Ін­тер­нет.

2.2.15. Повідомляти ВИ­КО­НАВЦЯ про змі­ну сво­їх кон­такт­них те­ле­фо­нів.


3.1. Заявки про збої в ро­бо­ті Ме­ре­жі прий­маю­ться опе­ра­то­ра­ми чер­го­вої служ­би за телефонами та час вка­за­ни­ми на сай­ті ВИ­КО­НАВ­ЦЯ.

3.2. Виконання заяв­ки про­во­ди­ться в ро­бо­чий час в тер­мін не біль­ше 24 ро­бо­чих го­дин, за ви­нят­ком тих ви­пад­ків, ко­ли при­чи­ною збо­їв є ак­ти ван­да­ліз­му або форс-мажор­ні об­ста­ви­ни, в цих ви­пад­ках час від­нов­лен­ня мо­же бу­ти біль­ше і за­зда­ле­гідь не виз­на­ча­ється.

3.3. Інформація про мож­ли­ві пе­рер­ви у зв'яз­ку, на час про­ве­ден­ня про­філак­тич­них ро­біт, роз­мі­щу­ється на сай­ті ВИ­КО­НАВ­ЦЯ не мен­ше ніж за 8 го­дин до по­чат­ку їх ви­ко­нан­ня.

3.4. Не є під­ста­вою для пред'явлен­ня претен­зій за які­стю пос­луг до ВИ­КО­НАВ­ЦЯ нас­туп­ні об­ста­ви­ни:

 • знеструмлення буді­влі на тери­то­рії АБО­НЕН­ТА;
 • застосування або­нен­том не­стан­дарт­но­го або не­ліцен­зій­но­го про­гра­мно­го забез­пе­чен­ня;
 • пошкодження кабель­них сис­тем з ви­ни АБО­НЕН­ТА, тре­тіх осіб або при­род­них явищ;
 • аварійний ви­хід з ла­ду облад­нан­ня ВИ­КО­НАВ­ЦЯ;
 • застосування АБОНЕНТОМ не­стан­дарт­но­го кін­це­во­го облад­нан­ня.

4.1. Оплата пос­луг про­во­диться в грив­нях у без­го­тів­ко­вій фор­мі від­по­ві­дно до чин­них Та­ри­фів.

4.2. Прийняті від АБО­НЕН­ТА гро­шо­ві кош­ти вра­хо­ву­ються ВИ­КО­НАВ­ЦЕМ на осо­бо­во­му ра­хун­ку АБО­НЕН­ТА.

4.3. Послуги надають­ся за умо­ви наяв­но­сті кош­тів на осо­бо­во­му ра­хун­ку АБО­НЕН­ТА.

4.4. Оплата прийма­ється че­рез бан­ків­ський пе­ре­каз на роз­рахун­ко­вий ра­ху­нок ВИ­КО­НАВ­ЦЯ з обов'яз­ко­вим заз­на­чен­ням іден­ти­фі­ка­цій­них да­них АБО­НЕН­ТА (осо­бо­во­го ра­хун­ку) в приз­на­чен­ні пла­те­жу, або ін­шим спо­со­бом згід­но інформації роз­мі­ще­ної на сай­ті ВИ­КО­НАВ­ЦЯ.

4.5. Списання з осо­бо­во­го ра­хун­ку кош­тів АБОНЕНТА про­во­диться ре­гу­ляр­но пер­шо­го чис­ла ка­лен­дар­но­го мі­ся­ця від­по­ві­дно до об­ра­но­го та­риф­но­го пла­ну.

4.6. Списання з осо­бо­во­го ра­ху­нку кош­тів АБОНЕНТА за ра­зо­ві пос­лу­ги про­во­диться за фак­том їх на­дан­ня.

4.7. Грошові кош­ти з осо­бо­во­го ра­хун­ку АБОНЕНТА не спи­су­ються у ра­зі при­зу­пи­нен­ня об­слу­го­ву­ван­ня за зая­вою АБО­НЕН­ТА.

4.8. ВИКОНАВЕЦЬ має пра­во при­зу­пи­ни­ти обс­лу­го­ву­ван­ня АБО­НЕН­ТА в ра­зі не­ви­ко­нан­ня АБО­НЕН­ТОМ пун­кту 2.2.1. Договору.

4.9. Кредит довіри.

4.9.1. АБОНЕНТ може ско­ри­ста­ти­ся кре­ди­том до­ві­ри, про­тя­гом яко­го зобов'я­зу­ється по­га­си­ти свою за­бор­го­ва­ність.

4.9.2. Кредит дові­ри мо­же бу­ти на­да­ний до 5 днів у по­точ­но­му мі­ся­ці за умо­ви, що у АБОНЕНТА не бу­ло за­бор­го­ва­но­сті в по­пе­ред­ньому ка­лен­дар­ному мі­ся­ці і доз­во­ляє от­ри­ма­ти дос­туп до Послуги не­за­леж­но від ста­ну осо­бо­во­го ра­хун­ку.

4.9.3. Кре­дит до­ві­ри - до­дат­ко­ва Пос­лу­га. Акти­ву­ється АБО­НЕН­ТОМ са­мос­тій­но на пер­со­наль­ній сто­рін­ці в осо­бис­то­му ка­бі­не­ті на сай­ті ВИ­КО­НА­ВЦЯ.


5.1. Підключення АБО­НЕН­ТА здій­сню­ється си­ла­ми ВИ­КО­НАВ­ЦЯ або із за­лу­чен­ням під­ряд­них ор­га­ні­за­цій.

5.2. При підключен­ні АБО­НЕН­ТУ, за необ­хід­но­сті, на­да­ється кін­це­ве облад­нан­ня. Облад­нан­ня мо­же бу­ти пе­ре­да­но на плат­ній або без­оплат­ній ос­но­ві за до­мов­ле­ністю сто­рін в кож­но­му кон­крет­но­му ви­пад­ку, про що скла­да­ється окре­мий акт пе­ре­да­чі облад­нан­ня, в яко­му вка­зу­ються умо­ви пе­ре­да­чі та­ко­го облад­нан­ня.

5.3. АБОНЕНТ дозво­ляє ВИ­КО­НАВ­ЦЮ ви­ко­ри­стан­ня ка­бель­них ка­на­лів, стов­пів, опор, та та­ке ін­ше, що на­ле­жать АБОНЕНТУ на пра­вах при­ват­ної та ко­лек­тив­ної влас­нос­ті де про­во­диться під­клю­чен­ня, які необ­хід­ні для здій­снен­ня мож­ли­во­сті під­клю­чен­ня.

5.4. Після під­клю­чен­ня АБО­НЕН­ТУ по­ві­дом­ля­ється пер­со­наль­ний осо­бо­вий ра­ху­нок, на яко­му в по­даль­шо­му про­во­ди­ться об­лік ру­ху кош­тів АБО­НЕ­НТА.

5.5. Надання ВИ­КО­НАВ­ЦЕМ та отри­ман­ня АБО­НЕН­ТОМ пос­луг по­чина­ється про­тя­гом го­ди­ни з мо­ме­нту за­ра­ху­ван­ня гро­шо­вих кош­тів на осо­бо­вий ра­ху­нок АБО­НЕН­ТА.


6.1. За невиконан­ня або не­належ­не ви­ко­нан­ня прий­ня­тих зо­бов'я­зань вин­на Сторона не­се ма­те­рі­аль­ну від­пові­даль­ність у по­ряд­ку і на під­ста­вах, пе­ред­ба­че­них чин­ним за­ко­но­дав­ст­вом Укра­їни та за цим До­го­во­ром.

6.2. У випадку пору­шен­ня АБО­НЕН­ТОМ п.п. 2.2.8., 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11. ВИ­КО­НАВ­ЕЦЬ має пра­во при­пи­ни­ти на­дан­ня пос­луг АБО­НЕН­ТУ без йо­го зго­ди до усу­нен­ня по­ру­шень умов цьо­го До­го­во­ру.

6.3. Усі спори між Сто­ро­на­ми в рам­ках цьо­го Договору під­ля­га­ють роз­в'язан­ню шля­хом пе­ре­го­во­рів, а при не до­сяг­нен­ні зго­ди, шля­хом звер­нен­ня до су­ду.


7.1. Оскільки Інтернет є доб­ро­віль­ним об'єд­нан­ням різ­них ме­реж, ВИ­КО­НА­ВЕЦЬ не не­се від­по­ві­даль­но­сті за дос­туп­ність і нор­маль­не фун­кціо­ну­ван­ня не під­кон­троль­них йому окре­мих сег­мен­тів зов­ніш­ньо­го Ін­тер­не­ту.

7.2. ВИКОНАВЕЦЬ не кон­тро­лює і не не­се від­по­ві­даль­но­сті за які­сть та прав­ди­ві­сть одер­жа­ної АБО­НЕН­ТОМ інфо­рма­ції з зов­ніш­ньої ме­ре­жі Інтернет.

7.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе від­по­ві­даль­нос­ті за по­не­се­ні АБОНЕНТОМ зби­тки, пов'яза­ні з дос­ту­пом сто­рон­ніх осіб до ін­фор­ма­ції і устат­ку­ван­ню АБО­НЕН­ТА.

7.4. АБОНЕНТ самос­тій­но від­по­ві­дає за св­ої дії, які приз­ве­ли до за­по­діян­ню шко­ди осо­бі або май­ну гро­ма­дян, юри­дич­ним осо­бам, дер­жа­ві або по­ру­ши­ли етич­ні прин­ци­пи сус­піль­ст­ва в ре­зуль­та­ті пря­мо­го або не­пря­мо­го ви­ко­рис­тан­ня Пос­лу­ги.

7.5. Ні за яких обс­та­вин ВИ­КО­НА­ВЕЦЬ не не­се від­по­ві­даль­нос­ті за пря­мий або не­пря­мий зби­ток, за­по­дія­ний АБОНЕНТОВІ або тре­тім осо­бам в ре­зуль­та­ті ви­ко­рис­тан­ня або не­мож­ли­во­сті ви­ко­рис­тан­ня пос­луг, або по­не­се­ний у ре­зуль­та­ті по­ми­лок, про­пус­ків, пе­ре­рв у ро­бо­ті, ви­да­лен­ня фай­лів, змі­ни функ­цій, де­фек­тів, за­три­мок в ро­бо­ті при ви­ко­рис­тан­ні Пос­лу­ги.

7.6. АБОНЕНТ дозво­ляє ВИ­КО­НАВ­ЦЮ збе­рі­га­ти і ро­би­ти об­роб­ку сво­їх пер­со­наль­них да­них, які ви­ко­рис­то­ву­ються для об­ліку ру­ху кош­тів та зв'яз­ку з АБО­НЕН­ТОМ, за умо­ви їх не­роз­го­ло­шен­ня тре­тім осо­бам без зго­ди АБО­НЕН­ТА або наяв­них на те за­кон­них під­став.

7.7. АБОНЕНТ зобов'язується не ро­би­ти ВИ­КО­НАВ­ЦЯ від­по­ві­да­чем по будь-яких зобов'я­зан­нях, ви­тра­там, а та­кож по пря­мим або не­пря­мим збит­ків, пов'я­за­них з:

 • використання треті­ми осо­ба­ми на­да­них АБО­НЕН­ТУ пос­луг і мож­ли­во­стей;
 • подальшим вико­рис­тан­ням ре­сур­сів і мож­ли­во­стей ме­ре­жі Ін­тер­нет, що має міс­це внас­лі­док дос­ту­пу до Пос­лу­ги;
 • розміщенням, отриман­ням або не­отри­ман­ням будь-якої інфор­ма­ції в ме­ре­жі Ін­тер­нет;
 • зміною пара­мет­рів під­клю­чень, що на­да­ються АБО­НЕН­ТУ для отри­ман­ня Пос­лу­ги;
 • аварійним від­клю­чен­ням або при­зу­пи­нен­ням на­дан­ня пос­луг АБО­НЕН­ТУ;
 • несвоєчасним надан­ням АБО­НЕН­ТУ по­тріб­них йому пос­луг, в зв’яз­ку з ава­рій­ною си­туа­цією у ме­ре­жі;
 • несвоєчасним повідом­лен­ням АБО­НЕН­ТА про від­клю­чен­ня, при­зу­пи­нен­ня або змі­ну па­ра­мет­рів нада­ва­них пос­луг з поваж­них при­чин, або при не мож­ли­вос­ті зро­би­ти та­ке пові­дом­лен­ня.

8.1. При порушен­ні АБО­НЕН­ТОМ умов цьо­го До­го­во­ру та/або умов на­дан­ня пос­луг ВИ­КО­НАВ­ЕЦЬ має пра­во на одно­сто­рон­нє розір­ван­ня До­го­во­ру.

8.2. ВИКОНАВЕЦЬ має пра­во розір­ва­ти До­го­вір в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку, як­що про­тя­гом трь­ох мі­ся­ців піс­ля пов­но­го ви­чер­пан­ня кош­тів на Рахун­ку АБО­НЕН­ТА, він не вне­се чер­го­вої пе­ре­доп­ла­ти, або не по­ві­до­мить про при­зу­пи­нен­ня ко­рис­ту­ван­ня Пос­лу­гою.

8.3. Сторони ма­ють пра­во на од­но­сто­рон­нє ро­зі­рван­ня До­го­во­ру без по­яс­нен­ня при­чи­ни.

8.4. При від­мо­ві АБО­НЕН­ТА від от­ри­ман­ня Послуги та ро­зір­ван­ня да­но­го Договору, без по­дан­ня офі­цій­но мо­ти­во­ва­ної від­мо­ви про­тя­гом двох днів з мо­мен­ту по­чат­ку на­дан­ня пос­луг, на­дан­ня пос­луг при­пи­ня­ється до мо­мен­ту вре­гу­лю­ван­ня від­но­син. При ць­ому пос­лу­ги вва­жа­ються на­да­ни­ми і під­ля­га­ють оп­ла­ті в роз­мі­рі об­го­во­ре­ни­ми в п.4.

8.5. Повернення за­лиш­ку не­ви­ко­рис­та­них кош­тів у по­точ­но­му мі­ся­ці з осо­бо­во­го ра­хун­ку АБО­НЕН­ТА при ро­зір­ван­ні Договору з іні­ці­ати­ви або з ви­ни АБО­НЕН­ТА не про­во­ди­ться. Ви­ня­ток ста­но­влять аван­со­ві пла­те­жі на ви­ко­рис­тан­ня пос­лу­ги в май­бут­ніх пе­ріо­дах. Та­кі кош­ти по­вер­таю­ться АБО­НЕН­ТУ в пов­но­му об­ся­зі.

8.6. Повернення залиш­ку не­ви­корис­та­них кош­тів, згід­но осо­бо­во­го ра­ху­нку АБО­НЕН­ТА, про­во­ди­ться при ро­зір­ван­ні До­го­во­ру з іні­ціа­ти­ви АБО­НЕН­ТА

8.7. Повернення за­лиш­ку від­бу­ва­ється бан­ків­сь­ким пе­ре­ка­зом за на­да­ни­ми АБО­НЕН­ТОМ рек­ві­зи­та­ми на під­ста­ві по­да­ної до ВИ­КО­НАВ­ЦЯ зая­ви.


ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ХОУМНЕТ»
Юридична адреса: бульвар Академіка Вернадського, буд. 34/1, м.Київ, 03142
Код ЄДРПОУ: 37311102
рахунок IBAN: UA76 305299 00000 26005036231852
Банк: АТ КБ «ПриватБанк»